bild

bild

bild

bild

bild

bild

Bildsemiotik/bildanalys

Mina första kontakter med bildsemiotik skedde i början av 1970-talet under min inledande verksamhet som rektor för teckningslärarinstitutet på Konstfack. Det handlade om en strukturalistiskt orienterad semiotik inspirerad av bl. a. Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Roman Jakobson, Roland Barthes och Umberto Eco. Efter hand har den fördjupats och anpassats till egna bildanalyser och min pedagogiska verksamhet. Min främsta ambition som forskare är att ur semiotiken skapa bildspråkliga verktyg. Speciellt viktigt har det varit att utveckla ett nytt användbart teckenbegrepp. Arbetet med detta fortskrider ännu när detta skrivs 2007. (under arbete)

Publikationer:

Bildanalys 1973, Aspelin G m fl. (Gidlunds). Översatt till danska 1975.

Bild och form 1975, Hansson/Karlsson/Nordström (Skolförlaget), översatt till danska 1981 och omarbetad till Bildspråkets grunder 1992 och till Seendets språk 2006.

Bild och myt 1976, Nordström G Z (Gidlunds). (konstpedagogik)

Bildanalys Uppslagsbok – Teorier, metoder, begrepp 1985, red.: Cornell P m.fl. (Gidlunds).

Påverkan genom bilder 1986, Nordström G Z (Psykologiskt försvar). (nyhetsbild)

Bilden i det postmoderna samhället 1989, Nordström G Z (Carlssons). (barn- och ungdomsbild)

Rum Relation Retorik – Ett projekt om bildteori och bildanalys i det postmoderna samhället 1996, red: Nordström G Z (Carlssons).

Bildspråkets grunder 1992, Hansson/Karlsson/Nordström (Almqvist & Wiksell).

Medier Semiotik Estetik – begrepp, metoder och kritiska texter 2003, Nordström G Z (Jönköping University Press). Ett viktigt delmål i detta arbete är att skilja en strukturalistisk bildsemiotik från en fenomenologisk, grundad på Edmund Husserls tankar om det ”rena” tinget. Den förstnämnda diskuteras även under rubrikerna Diskursiv praktik och Analysobjekt och kontexter. (konst/teori)

Seendets språk – exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori 2006, Hansson/Karlsson/Nordström (Studentlitteratur).

Det kreativa ögat - Om perception, semiotik och bildspråk: Lindgren, B/Nordström, GZ (Studentlitteratur 2009). Författarna menar att se inte bara innebär att se med ögonen. För att utvecklas kreativt måste seendet övas, aktiveras och medvetandegöras. I sin jakt på en sådan medvetandeprocess tar författarna utgångspunkt i bland annat Heideggers fenomenologi, Foucaults maktfilosofi och James J. Gibsons affordancebegrepp. Boken diskuterar design som ett språk. Den är avsedd för undervisning på universitet och högskolor.